fbpx

HÆfniviðmið brauta

Skólanámskrá FVA

Félagsfræðabraut  Að loknu námi skal nemandi hafa hæfni til að …

 • afla sér almennrar þekkingar á sviði félagsfræðagreina
 • takast á við frekara nám, einkum í félagsfræðagreinum
 • afla sér upplýsinga, meta þær, vinna úr þeim og túlka
 • koma hugmyndum sínum á framfæri á margvíslegan hátt, s.s. í ritgerðum, skýrslum og framsögn
 • lesa og setja fram rannsóknarniðurstöður með gagnrýnu hugarfari
 • taka þátt í lýðræðislegri samræðu og samstarfi
 • nálgast verkefni á faglegan og sjálfstæðan hátt
 • taka þátt í rökræðum um samfélagsleg efni
 • sýna sjálfstæði í vinnubrögðum, gagnrýni í hugsun og hæfni til samstarfs
Náttúrufræðabraut  Að loknu námi skal nemandi hafa hæfni til að …

 • afla sér almennrar þekkingar á sviði náttúrufræðagreina
 • takast á við frekara nám í raunvísindum, heilbrigðisgreinum, verkfræði eða skyldum greinum á háskólastigi
 • afla sér upplýsinga, meta þær, vinna úr þeim og túlka
 • koma hugmyndum sínum á framfæri á margvíslegan hátt, s.s. í ritgerðum, skýrslum og framsögn
 • lesa og setja fram rannsóknarniðurstöður með gagnrýnu hugarfari
 • taka þátt í upplýstri umræðu um ýmis mál er tengjast samspili vísinda, tækni og samfélags
 • nálgast verkefni á faglegan og sjálfstæðan hátt
 • sýna sjálfstæði í vinnubrögðum, gagnrýni í hugsun og hæfni til samstarfs
Opin stúdentsbraut  Að loknu námi skal nemandi hafa hæfni til að …

 • afla sér almennrar þekkingar auk þekkingar á völdu sviði
 • takast á við frekara nám
 • afla sér upplýsinga, meta þær, vinna úr þeim og túlka
 • koma hugmyndum sínum á framfæri á margvíslegan hátt, s.s. í ritgerðum, skýrslum og framsögn
 • lesa og setja fram rannsóknarniðurstöður með gagnrýnu hugarfari
 • taka þátt í lýðræðislegri samræðu og samstarfi
 • nálgast verkefni á faglegan og sjálfstæðan hátt
 • sýna sjálfstæði í vinnubrögðum, gagnrýni í hugsun og hæfni til samstarfs
Viðbótarnám til
stúdentsprófs
Að loknu námi skal nemandi hafa hæfni til að …

 • afla sér almennrar þekkingar auk þekkingar á völdu sviði
 • takast á við frekara nám
 • afla sér upplýsinga, meta þær, vinna úr þeim og túlka
 • koma hugmyndum sínum á framfæri á margvíslegan hátt, s.s. í ritgerðum, skýrslum og framsögn
 • lesa og setja fram rannsóknarniðurstöður með gagnrýnu hugarfari
 • taka þátt í lýðræðislegri samræðu og samstarfi
 • nálgast verkefni á faglegan og sjálfstæðan hátt
 • sýna sjálfstæði í vinnubrögðum, gagnrýni í hugsun og hæfni til samstarfs
 Húsasmíðabraut  Að loknu námi skal nemandi hafa hæfni til að …

 • nýta sér margvíslega tækni í þekkingarleit
 • tjá sig með málsniði við hæfi í ræðu og riti
 • miðla upplýsingum á skapandi hátt
 • nota þekkingu sína og færni til að vinna að margvíslegum verkefnum með ólíkum miðlum
 • útskýra og rökstyðja á skýran hátt í ræðu og riti
 • taka ábyrga afstöðu til eigin velferðar og heilbrigðis
 • vera meðvitaður um gildi reglulegrar hreyfingar
 • vera meðvitaður um mikilvægi fjölbreyttrar og næringarríkrar fæðu
 • bera virðingu fyrir skoðunum og lífsgildum annarra
 • virða mannréttindi og manngildi
 • vera virkir og ábyrgir þátttakendur í lýðræðissamfélagi
 • virða jafnrétti í samskiptum
 • sýna frumkvæði og skapandi hugsun
 • miðla hæfni sinni á skapandi hátt
 • njóta lista, menningar og skapandi starfs á margvíslegu formi
 • vera meðvitaður um margvíslegar auðlindir náttúrunnar og taka afstöðu til skynsamlegrar nýtingar þeirra
 • skilja hvernig vistkerfi jarðar setur manninum takmarkanir
 • meta gildi upplýsinga um umhverfi og náttúru
 • vera virkir og ábyrgir borgarar í umhverfi sínu og náttúru
 • lesa og skilja teikningar, verklýsingar og önnur gögn sem tilheyra iðngrein hans
 • þekkja notkun tölvutækni í hönnun og framleiðslu innan hverrar iðngreinar
 • undirbúa og framkvæma verk með virðingu fyrir umhverfinu nær og fjær
 • nýta sér tölvur við áætlanagerð og kostnaðarútreikninga og þekkja mælingakerfi
 • gera sér grein fyrir sögu- og menningarlegu mikilvægi bygginga- og mannvirkjagreina
 Rafvirkjun – skólaleið  Að loknu námi skal nemandi hafa hæfni til að …

 • setja upp og hafa eftirlit með raflögnum og rafbúnaði í byggingum, skipum, bátum og raforkudreifikerfum, í samræmi við gildandi reglugerðir og staðla.
 • annast viðhald rafvéla og raftækja ásamt nýlögnum og rekstri rafkerfa í farartækjum á sjó og landi.
 • lesa raflagnateikningar vegna uppsetningar, bilanaleitar og viðhalds rafbúnaðar. Hann getur útskýrt virkni búnaðarins út frá teikningunum og magntekið og unnið verkáætlanir eftir þeim.
 • þekkja búnað raftækja, rafvéla, iðntölvustýringa, stýribúnaðar og forritanlegra raflagnakerfa og annast uppsetningu þeirra og viðhald.
 • nýta grunnþekkingu á vélbúnaði og hugbúnaði tölvukerfa og þekkja helstu hugtök er varða lýsingartækni og ákvarða lýsingarþörf við mismunandi aðstæður.
 • nota viðeigandi mælitæki við störf sín, gera bilanaleit og gera við rafbúnað og raflagnir.
 • tryggja öryggi og viðhafa viðeigandi varnarráðstafanir í rafiðnaði og þekkja tengsl við eftirlitsstofnanir vegna eftirlits og öryggismála.
 • sýna fagmennsku og siðferðisvitund við allar aðstæður og geta viðhaldið faglegri þekkingu sinni með námskeiðum, öflun upplýsinga á internetinu og með öðrum hætti, á íslensku og a.m.k. einu erlendu tungumáli.
 • tjá sig af öryggi, munnlega og skriflega, s.s. með verkdagbókum, vinnuseðlum og skýrslum.
 • vinna sjálfstætt, meta eigin getu og forgangsraða viðfangsefnum, greina hvaða aðferðir eiga við hverju sinni og rökstyðja aðferðir sem hann notar.
 • leiðbeina öðrum, sýna leikni í samstarfi og samskiptum við samstarfsfólk og taka fullt tillit til þarfa viðskiptavina og aðstæðna.
 • þekkja skipulag og uppbyggingu fyrirtækja og stofnana rafiðnaðarmanna og gera sér grein fyrir hlutverki þeirra.
 Sjúkraliðabraut  Að loknu námi skal nemandi hafa hæfni til að …

 • hagnýta sérhæfða þekkingu og leikni í hjúkrunarfræði og heilbrigðisgreinum til að takast á við viðfangsefni sjúkraliðastarfsins
 • forgangsraða viðfangsefnum og greina hvaða hjúkrunarmeðferðir eigi við hverju sinni samkvæmt viðurkenndum flokkunarkerfum og skráningu í hjúkrunarfræði
 • beita, rökstyðja og ígrunda þær hjúkrunarmeðferðir sem hann framfylgir samkvæmt hjúkrunaráætlun hverju sinni
 • beita innsæi, gagnrýnni og skapandi hugsun við lausn hjúkrunarviðfangsefna
 • sýna faglega umhyggju gagnvart skjólstæðingum
 • miðla þekkingu og upplýsingum til skjólstæðinga, aðstandenda og samstarfsfólks
 • nýta samskiptafærni við margvíslegar aðstæður og tjá eigin hugmyndir og skoðanir
 • nýta tölvukunnáttu við upplýsingaleit, varðveislu og skráningu upplýsinga ásamt mati á faglegum upplýsingum
 • taka þátt í þverfaglegu samstarfi og koma á framfæri sérhæfðri þekkingu sem við á hverju sinni
 • vinna eftir gæðaviðmiðum og reglum um vinnuvernd
 • starfa eftir siðareglum og sýna siðferðisvitund, fordómaleysi, umburðarlyndi og víðsýni í störfum sínum
 • vinna að eigin starfsþróun og tileinka sér nýjungar í starfi.
 Framhaldsskólabraut Að loknu námi skal nemandi hafa hæfni til að …

 • efla sjálfsmynd sína og styrkleika.
 • hefja nám í íslensku, dönsku, ensku og stærðfræði á öðru þrepi.
 • afla sér almennrar þekkingar
 • takast á við frekara nám
 • afla sér upplýsinga, meta þær, vinna úr þeim og túlka
 • koma hugmyndum sínum á framfæri á margvíslegan hátt, s.s. í ritgerðum, skýrslum og framsögn
 • taka þátt í lýðræðislegri samræðu og samstarfi
 • nálgast verkefni á faglegan og sjálfstæðan hátt
 • sýna sjálfstæði í vinnubrögðum, gagnrýni í hugsun og hæfni til samstarfs
 • nota upplýsingatækni á ábyrgan hátt
Starfsbraut  Að loknu námi skal nemandi hafa hæfni til að …

 • vera virkur þátttakandi í lýðræðisþjóðfélagi
 • sýna ábyrgð í umgengni við umhverfi sitt
 • þekkja styrkleika sína
 • eiga í jákvæðum samskiptum
 • tjá skoðanir sínar
 • sýna sjálfstæði við daglegar athafnir
 • lesa í umhverfi sitt – hvað er viðeigandi hverju sinni
 • nýta sér aðstöðu í nærumhverfi sér til heilsueflingar
 • nýta sér upplýsingatækni og aðra tækni við daglegt líf
 • meta möguleika sína til áframhaldandi náms
 • taka þátt á vinnumarkaði á sínum forsendum