fbpx

5.3 Starfsfólk, stjórn,

NEFNDIR OG RÁÐ

Skólanámskrá FVA

Upplýsingar um starfslið skólans, stjórn hans, nefndir og ráð eru á vef skólans www.fva.is (undir Skólinn á aðalvalmynd vefjarins).

Mennta- og menningamálaráðuneytið fer með yfirstjórn FVA. Mennta- og menningamálaráðherra skipar skólanefnd til fjögurra ára í senn.

Við yfirstjórn skólans starfa:

 • Skólameistari sem hefur yfirumsjón með starfsemi skólans.
 • Aðstoðarskólameistari sem er staðgengill skólameistara og honum til aðstoðar við daglega stjórn skólans og rekstur.
 • Áfangastjóri sem annast m.a. námsferilsskráningu, töflugerð, eftirlit með framkvæmd námsvals og úrvinnslu einkunna.
 • Fjármálastjóri sem sér um öll fjármál skólans og bókhald.
 • Gæða- og mannauðsstjóri sem hefur umsjón með gæða- og mannauðsmálum.

Skipurit skólans má sjá hér: http://fva.is/skolinn/skipurit/

Starfsfólk skólans má sjá hér: http://fva.is/skolinn/starfsfolk/

Auk yfirstjórnar eru kennarar ráðnir til að annast deildarstjórn, sem felur í sér umsjón með faglegu samstarfi kennara sem kenna greinar í sama greinaflokki.

Foreldraráð

Við skólann starfar foreldraráð samkvæmt lögum um framhaldsskóla frá 2008: http://fva.is/skolinn/stjorn-nefndir-og-rad-2/foreldrarad/. Hlutverk foreldraráðs er að styðja við skólastarfið, huga að hagsmunamálum nemenda og í samstarfi við skólann efla samstarf foreldra og forráðamanna ólögráða nemenda við skólann. Forráðamenn allra nemenda við skólann eiga rétt á aðild að því. Kjósa skal í stjórn ráðsins á aðalfundi þess. Foreldraráð tilnefnir einn áheyrnarfulltrúa í skólanefnd. Foreldraráð setur sér starfsreglur.

Skólanefnd

Mennta- og menningamálaráðherra skipar skólanefnd við framhaldsskóla til fjögurra ára í senn. Í skólanefnd skulu sitja fimm einstaklingar. Tveir eru skipaðir samkvæmt tilnefningu sveitarstjórnar og þrír án tilnefningar. Varamenn skulu skipaðir með sama hætti. Nefndin kýs sér formann til eins árs í senn. Áheyrnarfulltrúar eru þrír með málfrelsi og tillögurétt, einn tilnefndur af kennarafundi, einn af nemendafélagi skólans og einn af foreldraráði skólans. Áheyrnarfulltrúar skulu tilnefndir til eins árs í senn. Skólameistari situr fundi skólanefndar með málfrelsi og tillögurétt. Hann er framkvæmdastjóri nefndarinnar. Hlutverk skólanefndar er meðal annars að marka áherslur í skólastarfinu og vera skólameistara til ráðgjafar í margvíslegum málum. Skólanefnd fundar eftir þörfum, að jafnaði tvisvar á önn á starfstíma skólans. Fundagerðir skólanefndar er að finna hér: http://fva.is/skolinn/skjol/

Skólaráð

Skólameistari er oddviti skólaráðs sem auk hans er skipað aðstoðarskólameistara, áfangastjóra, tveimur fulltrúum kennara og tveimur nemendum. Skólaráð er skólameistara til samráðs og aðstoðar. Skólaráð fundar reglulega á starfstíma skólans.

Kennarafundir

Í framhaldsskólum skal halda kennarafund a.m.k. tvisvar sinnum á skólaári. Skólameistari boðar til fundar, leggur fram dagskrá og stýrir fundi eða felur öðrum stjórn hans. Fundargerð kennarafundar skal kynnt skólanefnd. Almennir kennarafundir í framhaldsskólum skulu fjalla um stefnumörkun í starfi skóla, m.a. námsskipan, kennsluhætti, gerð skólanámskrár, tilhögun prófa og námsmat.

Skólafundir

Í framhaldsskólum skal halda skólafund a.m.k. einu sinni á skólaári. Rétt til setu á skólafundi eiga allir starfsmenn skóla ásamt fulltrúum nemenda samkvæmt nánari ákvörðun skólameistara. Á skólafundi er rætt um málefni viðkomandi skóla. Skólameistari boðar til fundar, leggur fram dagskrá og stýrir fundi eða felur öðrum stjórn hans.

Fulltrúaráð

Fulltrúaráð skal vera skólanefnd til ráðuneytis um þjónustu skólans á Vesturlandi og vera tengiliður á milli skólanefndar og sveitarfélaga sem eiga aðild að skólanum. Fulltrúaráð Fjölbrautaskólans skal skipað 12 fulltrúum og 12 til vara. Kjörtímabil fulltrúa sveitarfélaga í fulltrúaráði er fjögur ár og fylgir kjörtímabili sveitarstjórna.

Auk nefnda og verkefnastjóra sem eru skipuð tímabundið vegna einstakra verkefna starfa að jafnaði við skólann:

 • Áfallateymi (sjá um áfallaáætlun í kafla 1.4)
 • Forvarnarfulltrúi
 • Gæðaráð
 • Jafnréttisfulltrúi
 • Starfshópur um heilsueflingu
 • Umsjónarmaður með félagslífi nemenda (í hlutastarfi með kennslu)
 • Verkefnastjóri afreksíþróttasviðs
 • Verkefnastjóri umhverfismála
 • Öryggisnefnd (sjá um öryggisáætlun í kafla 1.4)
 • Foreldraráð