fbpx

 Námsmat

Skólanámskrá FVA

Námsmat miðar að því að afla vitneskju um árangur nemenda og hvernig einstaklingum og hópum gengur að ná settum markmiðum. Megintilgangur námsmats er að veita leiðbeinandi upplýsingar um námið og hvernig markmiðum þess verður náð. Námsmat á að veita nemendum, kennurum, viðtökuskólum og skólayfirvöldum upplýsingar um námsgengi sem má hafa að leiðarljósi við skipulagningu og uppbyggingu náms. Til að geta gegnt þessu margþætta hlutverki þarf námsmat að uppfylla þau skilyrði að vera réttmætt, raunhæft og áreiðanlegt.

Stefnt skal að því að hafa námsmat í öllum áföngum fjölbreytt þar sem reynir á ólíka þekkingu, leikni og hæfni. Leitast skal við að beita ólíkum matsaðferðum sem geta m.a. falið í sér mat á einstaklings- eða hópverkefnum, ritgerðum, skyndiprófum, tímaverkefnum, skýrslum, tilraunum, vinnubókum, gagnaprófum, lokaprófum, virkri þátttöku í tímum, mætingu o.fl. Í áföngum þar sem margir smærri námsþættir mynda námsmat er eðlilegt að miða við meðaleinkunn viðkomandi námsþátta til að ná námsmati.

Í námsáætlun áfanga skal koma skýrt fram

  • hvaða námsþættir eru metnir
  • hvenær þeir eru metnir
  • hvert er vægi þeirra í lokaeinkunn
  • mætingaskylda (t.d. í verklegum æfingum)
  • hvaða skilyrði þarf að uppfylla til að ljúka áfanga á fullnægjandi hátt

Námsáætlanir skulu vera aðgengilegar öllum í INNU.

Námsmat getur verið ólíkt eftir námsgreinum og áföngum en deildastjórar tryggja að samræmis sé gætt í námsmati innan áfanga og að kennarar hafi samvinnu um yfirferð prófa þar sem því verður viðkomið. Ef nemendur hafa val um mismunandi námsmatsleiðir í áfanga skal það koma skýrt fram í námsáætlun. Að jafnaði eru einkunnir gefnar í tölum í áföngum, en á því eru þó einstaka undantekningar, og er þá notað Staðið/Fall í stað tölugildis. Einkunnagjöf skal fylgja umsögn til útskýringar, þar sem það á við, til dæmis í mati á ritgerðum. Námsmati skal að jafnaði dreift yfir önnina en lokapróf eru að jafnaði haldin á námsmatsdögum í lok annar. Skólinn setur ákveðnar reglur um framkvæmd prófa og er hún á ábyrgð prófstjóra. Skólinn líður ekki ritstuld og svindl og í skólareglum sem birtar eru á heimasíðu skólans er kveðið á um viðurlög við slíku.

Eftir að námsmatsdögum er lokið skulu nemendur eiga þess kost að skoða prófúrlausnir sínar í viðurvist kennara. Ef fram kemur skekkja í mati eða einkunnagjöf skal slíkt leiðrétt. Ef nemandi telur einkunnagjöf kennara ósanngjarna á hann rétt á að vísa málinu til skólameistara innan fimm daga frá prófsýningardegi. Skólameistari hlutast þá til um, að höfðu samráði við deildarstjóra, að hlutlaus prófdómari meti úrlausn nemandans. Úrskurður prófdómara skal gilda.

Skólinn geymir lokapróf sem námsmat byggir á í eitt ár.

Sé mæting hluti af lokaeinkunn áfanga, skal miða við % útreikning í dálkinum „til mætingareinkunnar “ í Innu. Til grundvallar skal hafa einkunnarskala mætingareinkunnar sem er í skólanámskrá.

Lokaeinkunn er gefin í heilum tölum frá 1 til 10. Einkunnin 0 er ekki til. Heimilt er að nota annars konar einkunnir fyrir verkefni, t.d. umsagnir eða bókstafi.

Einkunnin 1 táknar að   0% til   14% námsmarkmiða sé náð
Einkunnin 2 táknar að 15% til   24% námsmarkmiða sé náð
Einkunnin 3 táknar að 25% til   34% námsmarkmiða sé náð

Einkunnin 9 táknar að 85% til   94% námsmarkmiða sé náð
Einkunnin 10 táknar að 95% til 100% námsmarkmiða sé náð

Til að standast áfanga má einkunn ekki vera lægri en 5, þ.e. nemandi þarf að ná a.m.k. 45% námsmarkmiða.

Falli nemandi á lokaprófi, sem vegur a.m.k. 40%,  geta verkefni ekki hækkað einkunn hans upp fyrir 4.