fbpx

 Prófreglur

Skólanámskrá FVA

  1. Nemendur skulu koma stundvíslega til prófs og athuga á auglýsingatöflu skólans hverju sinni hvar þeim er ætlaður staður í prófinu. Komi nemandi of seint til prófs skerðist próftími hans sem því nemur.
  2. Við skrifleg próf má aðeins nota þau gögn sem tilgreind eru í prófverkefnum. Önnur gögn mega ekki vera uppi á borðum og ekki heldur pennaveski, töskur eða aðrar hirslur. Farsíma, tölvur og snjallúr má ekki hafa með í próf. Vasareiknir þarf samþykki yfirsetukennara. Sé nemandi með slík tæki á sér skal hann afhenda yfirsetukennara þau áður en próf hefst.
  3. Persónuskilríki ber að hafa tiltæk á borðinu og munu yfirsetukennarar kanna þau eftir þörfum hverju sinni.
  4. Þegar próftíma lýkur skulu nemendur skilja prófverkefni eftir á prófborðum og yfirgefa prófstofur. Heimilt er að yfirgefa prófstofu við úthringingu eftir að klukkustund er liðin af próftíma, aftur að hálfri klukkustund liðinni og aftur þegar hámarkspróftími, sem er tvær klukkustundir, er liðinn.
  5. Nemandi sem verður fyrir slysi eða veikist á próftímabili hefur rétt til þess að taka sjúkrapróf enda skili hann vottorð frá skólahjúkrunarfræðingi því til staðfestingar. Nemendur undir 18 ára aldri geta skilað staðfestingu á veikindum frá forráðamönnum. Nemendum ber að tilkynna veikindi sín til skrifstofu skólans áður en próf hefst og skila þangað vottorði. Veikist nemandi í prófi ber honum að vekja athygli prófgæslumanns sem skrifar athugasemd um það á prófúrlausn nemandans. Skal vottorði skilað til skrifstofu skólans fyrir sjúkrapróf.
  6. Öll sjúkrapróf fara fram á sjúkraprófsdegi sem tilgreindur er í próftöflunni. Hafi nemandi tilkynnt veikindi á prófdegi er hann sjálfkrafa skráður í sjúkrapróf. Þeir einir fá að taka sjúkrapróf sem leggja fram fullgilt vottorð um forföll.
  7. Miðað er við að nemendur séu ekki í fleiri en fimm lokaprófum á þremur dögum. Þurfi nemandi að taka fleiri lokapróf á þremur dögum á hann rétt á að fá eitt prófanna fært.
  8. Verði nemandi uppvís að broti á prófreglum er prófstjóri kallaður til sem ákvarðar hvort nemandanum skuli vísað frá prófi. Skólaráð ákvarðar um frekari viðurlög. Brot á prófreglum geta valdið ógildingu prófs og brottrekstri úr skóla.

Viðurlög

Að skila, undir eigin nafni, úrlausn sem annar hefur unnið er brot á skólareglum. Viðurlög eru þau að nemandi fær skráð 0 í einkunn fyrir viðkomandi verkefni en ítrekuð brot af þessu tagi geta varðað brottrekstur úr áfanga og áminningu.

Það sem segir um notkun óheimilla hjálpargagna í prófreglu númer 2 gildir eftir því sem við á um annað námsmat en skrifleg lokapróf. Ef nemandi eignar sér til dæmis verkefni sem annar hefur unnið, reynir að hafa rangt við eða blekkja kennara þegar hann skilar úrlausn sem hefur vægi við einkunnagjöf, þá jafngildir það broti á prófreglu númer 2.

Frávik frá hefðbundnu námsmati

Nemendur með þroskahömlun og skyldar raskanir, langveikir nemendur, nemendur með lesröskun (lestrar- eða skriftarörðugleika) eða aðra staðfesta skynjunarörðugleika geta sótt um sérúrræði frá hefðbundnu námsmati í samráði við náms- og starfsráðgjafa.

Aukapróf

Nemendur geta sótt um til áfangastjóra að fá að taka lokapróf í stökum áföngum á öðrum degi og/eða tíma en þau eru skráð skv. próftöflu. Umsókn skal skila a.m.k. 14 dögum fyrir áætlaðan prófdag og í umsókn skal ástæða tilgreind. Greiða skal fyrir slík próf skv. gjaldskrá.