fbpx

 Námsframvinda

Skólanámskrá FVA

Nemendur við FVA hafa talsvert val um námshraða en almennt er miðað við að nemendur í bóklegu námi sæki um 25 til 35 kennslustundir (55 mín. hver kennslustund) á viku auk íþrótta, þ.e. 5 til 7 áfanga sem eru kenndir í 4 kennslustundir. Á iðnbrautum eru vikulegar kennslustundir í sumum tilvikum fleiri.

Hver nemandi þarf að skipuleggja nám sitt eftir brautalýsingu og stunda skóla samkvæmt stundaskrá. Ákvæði sem hér fara á eftir telja upp nánari reglur og ýmis möguleg frávik.

Helstu námskröfur við Fjölbrautaskóla Vesturlands

 1. Miðað er við að frá og með annarri önn ljúki nemandi a.m.k. 15 einingum (9 gömlum einingum) á önn eða nái fullnægjandi námsárangri í því sem svarar 12 kennslustundum á viku. Standist nemandi ekki þessi framvinduviðmið getur hann ekki gert ráð fyrir að fá fleiri en 15 einingar (9 gamlar einingar) í stundatöflu næstu önn á eftir.
 2. Nemanda er heimilt að sitja þrívegis í sama áfanga. Falli nemandi í sama skylduáfanga í þriðja sinn þarf hann, að undangengnu samráði við náms- og starfsráðgjafa, að sækja um setu í áfanga í fjórða sinn.
 3. Miðað er við að reglulegt nám til stúdentsprófs taki ekki meira en 9 annir.
 4. Ef fall á lokaprófi í einum áfanga kemur í veg fyrir að nemandi geti útskrifast skal honum leyft að endurtaka próf í þeim áfanga í lok sömu annar. Nemendur eiga að jafnaði ekki rétt á endurtöku í símatsáföngum. Ef nemandi hefur reynt við flest verkefni áfangans getur hann sótt um að fá að gangast undir námsmat sem ígildi endurtöku. Kennari metur í hverju endurtakan verður fólgin, prófi og/eða verkefni í samráði við aðstoðarskólameistara.
 5. Til að standast áfanga þarf lágmarkseinkunn 5. Þó er nemanda heimilt að útskrifast með einkunnina 4 í tveim áföngum ef um lokaáfanga eða staka áfanga er að ræða. Þeir áfangar gefa ekki einingar.
 6. Nemendur í dreifnámi geta sótt um að endurtaka lokapróf í sérgreinum brauta.
 7. Skólaráð getur veitt undanþágur frá ofantöldum ákvæðum.

Dreif- og fjarnám

Um dreif- og fjarkennslu við FVA gilda eftirtalin viðmið:

a) Þjónusta skólans við nemendur:

 • Nemandi í dreif- og fjarnámi skal fá nákvæma námsáætlun í upphafi annar, þar sem meðal annars er tilgreint hvenær verkefnum skal skilað og hvaða vægi þau hafa.
 • Að jafnaði skal við það miðað að kennari og nemandi hafi a.m.k. vikuleg samskipti.
 • Sé hluti áfanga verklegur eða námsefni þess eðlis að hrein fjarkennsla henti ekki til að kenna það allt býður skólinn upp á staðbundnar lotur.

b) Kröfur sem skólinn gerir til nemenda í dreif- og fjarnámi:

 • Til að ljúka áfanga í dreif- og fjarnámi þarf nemandi bæði að ná lokaeinkunninni 5 og fá að minnsta kosti 5 á lokaprófi.
 • Nemendum í dreif- og fjarnámi ber að tengjast námskerfi skólans svo oft sem kennarar þeirra mæla fyrir um og aldrei sjaldnar en einu sinni í viku.

Sumir námsáfangar eru þess eðlis að þá er ekki unnt að stunda í dreif- eða fjarnámi.

Heimilt er að innheimta gjald af nemendum sem stunda dreif- og fjarnám umfram venjulegt innritunargjald.

Þurfi nemandi að taka próf annars staðar en á Akranesi skal hann sækja um það hjá áfangastjóra fjórum vikum áður en lokapróf hefjast.

Undanfarabrot

Nemandi sem getur útskrifast í lok annar má sækja um heimild til að taka lokaáfanga greinar og undanfara hans saman á þeirri önn.

Þegar að prófum kemur þarf nemandinn að standast undanfarann áður en próf í lokaáfanganum er tekið, eða endanlegt námsmat hefur farið fram. Falli nemandi í undanfara má hann ekki endurtaka próf í honum. Hann tekur þar með ekki próf í lokaáfanganum og fær ekki einkunn.

Frávik frá reglum um undanfara eru að jafnaði aðeins veitt ef þau eru nauðsynleg til að áform um útskrift fái staðist og nemandi hefur staðið sig vel í námsgrein eða greinaflokki sem áfangi tilheyrir. 

Árekstrarheimild

Árekstrarheimild er veitt nemanda í reglulegu námi þegar áfangar, sem hann verður að stunda á sömu önn, rekast á í töflu hans. Ástæður verða að vera gildar, svo sem að annars tefjist útskrift nemandans.

Nemandi verður að ráðgast við kennara viðkomandi áfanga, ekki síðar en viku eftir að árekstrarheimildin hefur verið samþykkt, annars fellur hún úr gildi.

Nemandi skal sækja kennslustundir í árekstri samkvæmt samkomulagi við kennara þannig að hann geti fylgst með og tekið þátt í verkefnum. Ef nauðsynlegt er að breyta út af fyrirfram ákveðinni mætingarreglu þarf nemandi að semja um það við viðkomandi kennara. Nemandi með árekstrarheimild á ekki að þurfa, fremur en nemar með reglulega tímasókn, að leita til kennara utan kennslustunda og hann á ekki rétt á kennslu eða leiðsögn utan kennslustunda.

Undanþágur frá einstökum námsgreinum eða áföngum

Nemendur með þroskahömlun og skyldar raskanir og nemendur með námsörðugleika geta sótt um undanþágu til skólameistara frá einstökum námsáföngum enda sé fullreynt að mati skóla að nemandinn geti náð tökum á námsefninu vegna skilgreindra annmarka sem sérfræðingur á viðkomandi sviði hefur staðfest. Nemendur skulu þó taka aðra áfanga í stað þeirra sem þeir fá undanþágu frá.

Áður en undanþága er veitt skal skólameistari gera nemendum grein fyrir því að undanþágan gildi aðeins vegna útskriftar af einni tiltekinni braut og geti skert möguleika þeirra til áframhaldandi náms.

Á prófskírteini nemenda skal gera sérstaka grein fyrir undanþágum sem veittar eru samkvæmt framansögðu.

Nemendur með annað móðurmál en íslensku eða hafa gengið í skóla utan Norðurlandanna

Nemendur sem hafa annað móðurmál en íslensku fá kennslu í íslensku sem öðru máli. Nemendur sem hafa dvalið utan Norðurlanda á grunnskólaaldri geta sótt um að taka annað tungumál í staðinn fyrir Norðurlandamál.

Um setu nemenda í áföngum sem þeir hafa þegar staðist

Ef nemandi endurtekur áfanga sem hann hefur þegar staðist gildir seinni einkunnin sem hann fær.